fbpx

הזמנת עבודה לקידום בקבוצות פייסבוק

פרטי המזמין:


ניתן לרשום או למסור בטלפון-כניסה לפייסבוק


קהל היעד


תהליך עבודה

1. פגישה טלפונית לקביעת מטרות שיווק
2. חיבור לקבוצות בהם נמצא קהל היעד
3. הפצה בקבוצות בתדירות קבועה

הפסקת התקשרות
במידה והלקוח ירצה להפסיק את הפרסומים, עליו להודיע על כך בכתב למייל info@weboptimizer.co.il והשירות יופסק תוך 5 ימי עסקים. המזמין לא יהיה זכאי להחזר חודשי עבור חודש שוטף.

תנאים נוספים
המזמין מתחייב מפורשות שלא לפרסם באמצעות WAZE כל מידע ו/או פרסום לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין רוחני של צד ג' כלשהו

המזמין מתחייב בזאת לשפות את אורית שיפרין בגין כל דרישה שתתקבל אצלה בגין כל מחדל ו/או מעשה שביצע המזמין, לרבות האמור לעיל, אשר מהווה הפרת התחייבות המזמין ו/או מי מטעמו לפי הסכם זה.

*מאשר/ת את תנאי ההזמנה

*מאשר/ת קבלת דיוור באמצעות דוא"ל/סמס/ווטסאפ

חייגו עכשיו

× שאלה ב-Whatsapp