fbpx

הזמנת עבודה לפרסום בWAZE

פרטי המזמין:


פרטים לפרסום בWAZE :
העלאת לוגו לפרסום בWAZE

כתובת העסק לפרסום בWAZE - ניתן לרשום עד 5 כתובות שונות

תנאי פרסום

החבילה כוללת - פרסום חודשי בWAZE

מהלך העבודה
לאחר אישור ההזמנה וקבלת התשלום, יוקמו מסעות פרסום בWAZE וזאת תוך 2 ימי עסקים.
מסעות פרסום ירוצו על בסיס חודשי ללא הפסקה.

הפסקת התקשרות
במידה והלקוח ירצה להפסיק את הפרסומים, עליו להודיע על כך בכתב למייל info@weboptimizer.co.il והשירות יופסק תוך 5 ימי עסקים. המזמין לא יהיה זכאי להחזר חודשי עבור חודש שוטף.

תנאים נוספים
המזמין מתחייב מפורשות שלא לפרסם באמצעות WAZE כל מידע ו/או פרסום לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין רוחני של צד ג' כלשהו

המזמין מתחייב בזאת לשפות את אורית שיפרין בגין כל דרישה שתתקבל אצלה בגין כל מחדל ו/או מעשה שביצע המזמין, לרבות האמור לעיל, אשר מהווה הפרת התחייבות המזמין ו/או מי מטעמו לפי הסכם זה.

*מאשר/ת את תנאי ההזמנה

*מאשר/ת קבלת דיוור באמצעות דוא"ל/סמס/ווטסאפ

חייגו עכשיו

× שאלה ב-Whatsapp